Έργο

Ο σκοπός του πρότζεκτ InterSTEM είναι η διδασκαλία στην υποχρεωτική εκπαίδευση μη-STEM μαθημάτων, όπως η ιστορία, οι ξένες γλώσσες ή η Οικονομία,  με τη χρήση ΤΠΕ, διαθεματικών διδακτικών μεθόδων, παιχνιδοποίησης και μεθόδου STEM.

Στόχοι:

  • να αναπτυχθούν καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι και νέο διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία μη-STEM (θεωρητικών) μαθημάτων, τα οποία θα κινητοποιούν τον μαθητή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • να καλλιεργηθεί η ικανότητα των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν συνδυαστικά τη διαθεματικότητα, την αφήγηση ιστοριών (storytellling) και τη μέθοδο STEM κατά τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
  • να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί θεωρητικών μαθημάτων εκείνες τις ήπιες δεξιότητες (soft skills), ώστε να καλλιεργούν στους μαθητές τους την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, ψηφιακές δεξιότητες, αυτονομία. ‘Ετσι επιδιώκεται να έχουν οι μαθητές αυξημένα κίνητρα μάθησης και ικανότητα να επιλέγουν μόνοι τους τον τρόπο επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών.  

Ομάδες-στόχοι:  

  • εκπαιδευτικοί θεωρητικών μαθημάτων στην υποχρεωτική εκπαίδευση
  • εκπαιδευτικοί όλων των διδακτικών αντικειμένων
  • μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close